Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

GREECE: MEET OUR TOWN!Nigrita(Greek: Νιγρίτα) is a town and a municipality situated almost between the Strymonian plain of the Strymon river and the Vertiskos mountains featuring the mountaintop Trani Rachi to the southwest. Nigrita is the capital of the Visaltia province and is in the southwestern part of the Serres prefecture. Nigrita is also the second largest community in the prefecture. Nigrita is accessed with a road linking to the western part of the prefecture and to Via Egnatia and north to Serres.
Νιγρίτα
Είναι μια πόλη και ένα δήμος που βρίσκεται μεταξύ της πεδιάδας του Στρυμόνα ποταμού και το βουνό Βερτίσκος που διαθέτει την κορυφή «Τρανή ράχη» στα νοτιοδυτικά. Η Νιγρίτα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Βισαλτίας και είναι στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού Σερρών. Η Νιγρίτα είναι επίσης η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα του νομού. Η Νιγρίτα είναι προσβάσιμη με ένα δρόμο που συνδέει το δυτικό τμήμα του νομού με την Εγνατία οδός και βόρεια προς Σέρρες.History
Nigrita during the Byzantine and the Ottoman rule was the administrative economic centre in the wide area. Nigrita was first mentioned from a tax register in the 15th century.
In the later years of the Ottoman Empire, Nigrita along with the villages was a municipality of the old kaza Serres. The economy and the population observed in the 18th and the early 19th centuries. The main agriculture were cereals, wines, cigars, cotton, sesame and aniseed. The main industries were silkworms and silk.
In 1910, Nigrita became part of Greece.Ιστορία
Η Νιγρίτα κατά τη διάρκεια της βυζαντινής εποχής και της Τουρκοκρατίας ήταν το διοικητικό οικονομικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή. Η Νιγρίτα αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το φορολογικό μητρώο, στο 15ο αιώνα.
Κατά τα τελευταία έτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Νιγρίτα, μαζί με τα χωριά του Δήμου ήταν το παλιό kaza Σερρών. Τον 18ο και τις αρχές του 19ου αιώνα, η κύρια γεωργία ήταν τα σιτηρά, κρασιά, πούρα, το βαμβάκι, το σουσάμι και γλυκάνισο. Οι κυριότερες βιομηχανίες ήταν μεταξοσκώληκα και μεταξιού.
Το 1910, η Νιγρίτα έγινε μέρος της Ελλάδος.