Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Teenagers: we live in different countries, but we share the same problems, the same feelings, the same expectations (eTwinning project 2008-2010)

Partners Schools:
EPAL NIGRITAS, SERRES/GREECE

ITIS PININFARINA, TORINO/ITALY

Συνεργαζόμενα Σχολεία:

ΕΠΑ.Λ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ/ΕΛΛΑΔΑ

ITIS PININFARINA, ΤΟΡΙΝΟ/ΙΤΑΛΙΑ

English:
Our dear students & friends,welcome to our eTwinning project!
We have made this blog to show the work we have produced and published in Etwinning. Our project is entitled "Teenagers: we live in different countries, but we share the same problems, the same feelings, the same expectations" and aims at showing that teenagers are the same wherever they come from!

The main purpose of the project is to raise students' motivation to learn a foreign language and get to know other countries. Furthermore, to develop cooperative learning, to improve our skills in the use of English as a foreign language and the use of ICT tools, to understand that there are millions of other young people, who live outside our country but are just like us!
Press here for more information

Warm regards from Greece,
Tsakiridou Domna,
teacher of ancient, modern Greek and Latin language
EPAL NIGRITAS, Serres/Greece

Warm regards from Italy,
Laura Rua
teacher of English language and literature
ITIS PININFARINA, Moncalieri,Torino/Italy

Ελληνικά:
Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιό μας!

Το δημιουργήσαμε για να παρουσιάσουμε το υλικό που ετοιμάσαμε για την eTwinning Συνεργασία: «Έφηβοι: Μπορεί να ζούμε σε διαφορετικές χώρες, αλλά μοιραζόμαστε τα ίδια προβλήματα, τα ίδια αισθήματα, τις ίδιες προσδοκίες»

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθητές του ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ συνεργάζονται με ένα Επαγγελματικό Λύκειο του Τορίνο (ITIS – PININFARINA, TORINO / ITALY).
Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη του προγράμματός μας

Σας ευχαριστούμε,
Τσακιρίδου Δόμνα
φιλόλογος
ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Laura Rua
καθηγήτρια Αγγλικής φιλολογίας
ITIS PININFARINA TORINO/ITALY

Italian:

Cari studenti e amici,
benvenuti nel nostro progetto!

Abbiamo creato questo blog per mostrare il lavoro che abbiamo prodotto sul portale Etwinning.

Il titolo del nostro progetto è “Teenagers: viviamo in nazioni diverse, ma condividiamo gli stessi problemi, gli stessi sentimenti, le stesse aspettative” e ha lo scopo di mostrare che i giovani sono gli stessi da qualunque parte vengano!

Lo scopo principale del progetto è di sollecitare la motivazione degli studenti ad apprendere una lingua straniera e a conoscere paesi stranieri.

Inoltre: sviluppare il cooperative learning, sviluppare le nostre abilità nell’uso dell’inglese quale lingua2 e l’uso delle nuove tecnologie, comprendere che vi sono milioni di altri giovani che vivono fuori dai confini del nostro paese ma sono esattamente come noi!
Press here for more information

Cordiali saluti dalla Grecia,
Tsakiridou Domna
Insegnante di Greco antico e moderno, Latino
EPAL NIGRITAS, Serres/Grecia

Cordiali saluti dall’Italia
Laura Rua
Insegnante di Lingua e Letteratura Inglese
ITIS PININFARINA, Moncalieri, Torino/Italy